x

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

1. Overeenkomst: elke overeenkomst aangaande verkoop op afstand;

2. Presto Cycle Sport | prestofietsen.nl: Rijksstraatweg 46, 1964LJ Heemskerk, detailhandel en verkoop van goederen via het internet;

3. Consument: de koper van goederen, zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

4. Aanbod: elke aanbieding van goederen;

5. Prijs: de prijs van het aangeboden goed zonder de bijkomende kosten, zoals deze apart vermeld en bedongen worden;

6. Herroepingstermijn; de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. De algemene voorwaarden dienen tijdig, voordat de overeenkomst wordt gesloten, te worden verstrekt. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal een verwijzing naar kosteloos toe te zenden of online ter beschikking gestelde algemene voorwaarden plaatsvinden.

2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Presto Cycle Sport, ongeacht welk communicatiemiddel wordt gebruikt.

3. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de consument de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

4. Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts uitdrukkelijk schriftelijk worden afgeweken.

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing en zullen partijen alsdan in overleg treden  teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht zal worden genomen.

6. Indien Presto Cycle Sport niet steeds de strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, brengt zulks niet met zich dat deze voorwaarden niet van toepassing zijn of dat Presto Cycle Sport het recht verliest om in toekomstige, al dan niet soortgelijke gevallen strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 – Aanbiedingen

1. Alle aanbiedingen, ongeacht de wijze waarop deze zijn gedaan, zijn vrijblijvend en onverbindend.

2. De aangeboden goederen worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven, en zo volledig als de redelijkheid vereist. Indien er sprake is van een beperkte geldigheidsduur van het aanbod, wordt deze beperking duidelijk vermeld.

3. Elk aanbod dient zodanige informatie te bevatten, dat het voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder de prijs, de wijze van betaling en van levering, de verzendkosten, de geldigheidsduur van het aanbod of van de prijs, het herroepingsrecht en de minimumduur van overeenkomst wanneer het gaat om duurzame of periodieke product levering.

4. Het aanbod zal tevens een herroepingstermijn van ten minste 7 werkdagen inhouden, ingaande de dag na ontvangst van de goederen door of namens de consument. Beperkingen of uitsluitingen van deze herroepingstermijn op grond van de specifieke aard van de betreffende goederen zullen duidelijk in het aanbod worden vermeld.

5. Eventuele mondelinge toezeggingen verbinden Presto Cycle Sport slechts nadat zij deze mondelinge toezeggingen uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bevestigd.

6. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling door Presto Cycle Sport.

7. Presto Cycle Sport is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Presto Cycle Sport dit gemotiveerd mee binnen 10 dagen na ontvangst van de bestelling.

8. Presto Cycle Sport zal de informatie als bedoeld in de leden 3 en 4 van dit artikel tijdig voor de uitvoering van de overeenkomst aan de consument ter beschikking stellen.

9. Presto Cycle Sport zal tevens, uiterlijk bij de uitvoering van de overeenkomst, de volgende informatie aan de consument verstrekken:

a) het geografische adres van de vestiging van het bedrijf, een postbusnummer volstaat niet;

b) de informatie over bestaande service na aankoop en commerciële garanties.

Artikel 4 – Prijzen en betalingen

1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in Euro’s, inclusief BTW.

2. Presto Cycle Sport biedt 2 betalingsmogelijkheden: betaling vooraf of bij afhalen van het product.

3. Bij niet, niet tijdige of niet volledige betaling door de consument van enige door hem verschuldigde bedragen, is hij met ingang van de vervaldatum van de betreffende factuur van rechtswege in verzuim zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling vereist is. Vanaf dat moment is de consument tevens en vertragingsrente van 1% per maand, een gedeelte van een maand voor een hele maand rekende, over het opeisbare factuurbedrag aan Presto Cycle Sport verschuldigd te rekenen vanaf de vervaldag tot aan de dag der algehele betaling.

4. Alle kosten, zowel in als buiten rechte, de kosten van rechtskundige bijstand daaronder begrepen, die Presto Cycle Sport moet maken ten gevolge van het niet nakomen van de betalingsverplichtingen door de consument, zijn voor rekening van de consument.

5. Indien de kredietwaardigheid van de consument daartoe naar het oordeel van Presto Cycle Sport aanleiding geeft, kan Presto Cycle Sport nadere zekerheid van de consument verlangen bij gebreke waarvan Presto Cycle Sport de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten.

6. Presto Cycle Sport behoudt zich het recht voor om tussentijds de prijzen te wijzigen indien sprake is van het in werking treden van overheidsmaatregelen welke een directe en aantoonbare relatie hebben met de prijzen.

Artikel 5 – Levering

1. Presto Cycle Sport zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van goederen.

2. Als plaats van levering geldt het woonadres van de consument dat het laatst aan Presto Cycle Sport kenbaar is gemaakt, tenzij anders is overeengekomen.

3. De door Presto Cycle Sport opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Presto Cycle Sport zal de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 1 maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Eventueel reeds gedane betalingen zullen binnen 30 dagen na het ontbinden van de overeenkomst worden teruggeboekt.

4. Indien levering van een besteld goed onmogelijk blijkt te zijn, zal Presto Cycle Sport zodanige inspanningen verrichten als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Ten laatste bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. De herroepingstermijn kan niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van Presto Cycle Sport.

Artikel 6 – Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde goederen gaat pas over, indien de consument al hetgeen hij op grond van enige overeenkomst aan Presto Cycle Sport verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 7 – Intellectuele en industriële eigendomsrechten

De consument dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Presto Cycle Sport geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Artikel 8 – Reclames en aansprakelijkheid

1. De consument heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de consument Presto Cycle Sport daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 30 dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

2. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft de consument de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te laten vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan gerestitueerd te krijgen.

3. Retourneren, herroepingsrecht

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via sales@prestofietsen.nl, wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 10 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.
Uitzonderingen:
– maatwerk;
– beperkt houdbare producten;
– hygiëne producten;

Waardevermindering:

Als een geretourneerd product kapot, beschadigd of gebruikssporen vertoont omdat het produkt meer als noodzakelijk gebruikt of getest is om de aard, de kenmerken en de werking te beoordelen en vast te stellen zal de waardevermindering in rekening worden gebracht.

Artikel 9 – Communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Presto Cycle Sport en de consument, is Presto Cycle Sport niet aansprakelijk, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

Artikel 10 – Persoonsgegevens

Presto Cycle Sport zal de door de consument verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling en in verband daarmee aan derden ter beschikking worden gesteld. De verwerking van deze gegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet en regelgeving.

Artikel 11 – Overmacht

1. In geval van overmacht van Presto Cycle Sport zullen de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst worden opgeschort, zolang de overmachtstoestand voortduurt. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Presto Cycle Sport | prestofietsen.nl onafhankelijke omstandigheid, die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert en welke noch krachtens wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor haar risico behoort te komen.

2. Zodra zich bij Presto Cycle Sport | prestofietsen.nl een overmacht toestand voordoet als in lid 1 van dit artikel, zal zij de consument hiervan schriftelijk in kennis stellen. De consument is dan gerechtigd de overeenkomst te annuleren.

3. Voor zover daaronder niet reeds begrepen, wordt onder overmacht tevens verstaan: werkstaking, bedrijfsbezetting, blokkades, embargo, overheidsmaatregelen, oorlog, revolutie en/of enig daaraan gelijk te stellen toestand, stroomstoringen, storingen in elektronische communicatielijnen, brand, ontploffing en andere natuurrampen, alsmede omvangrijke ziekte van epidemiologische aard van personeel.

4. Zolang de overmacht toestand voort duurt zullen de verplichtingen van Presto Cycle Sport zijn opgeschort. Deze opschorting zal echter niet gelden voor verplichtingen waarop de overmacht geen betrekking heeft en reeds voor het intreden van de overmacht toestand zijn ontstaan.

5. Presto Cycle Sport | prestofietsen.nl is tijdens de overmacht toestand  niet gehouden tot vergoeding van enigerlei schade van of bij de consument.

Artikel 12 – Geschillen

1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

2. Ten aanzien van geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomsten als bedoeld in deze voorwaarden dan wel in nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd.